برچسب گذاشته شده توسط‘امام حسین’

محرم …

22ام مهر 1394؛ موضوع: روزنوشت

namaz

میکــده ها بستـه شد , بانگ عزا شد به پا
هین بــه کجـــا می برنـد ، پیــر خرابــــات را
از چـــه چنیـن کــرده انـد ، سـر ز تـن او جدا
جــرم چـــه بـــوده مگـــر ، آن تـن صد پاره را
ساقی میخانه چون، گشته دو دستش جدا
از چـــه بـــه آتش کِشنــد، خیمـه و خرگاه را
آه کــه آتش گرفــت, ایــن دل مــن زیــن جفا
بین که چــه تیری زدند، طفل دو سه ماهه را

سوخته دل ، ای خدا , کن تـو به راهش فدا
ایــن دل غمدیــــده ی ، عـــارف بی چـاره را
—————————————————-
الف.عارف